REGULAMIN KSIĘGARNI www.ksiegarniatadam.pl

Księgarnia działająca pod adresem internetowym http://www.ksiegarniatadam.pl (zwana dalej także „Serwisem”) jest platformą prowadzoną przez:

Vectio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /adres: Wielicka 42C lok. 70, 02-657 Warszawa / wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000339237, posiadająca NIP 7811844497 oraz REGON 301244083, o kapitale zakładowym 100 000 – zwaną dalej także „Administratorem”.

§ 1.
DEFINICJE

Użytkownik - osoba (fizyczna, prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), korzystająca z usług świadczonych w ramach serwisu www.ksiegarniatadam.pl, w tym z witryn internetowych oraz publikacji elektronicznej ściągniętej lub zamówionej za pośrednictwem Serwisu na urządzania elektroniczne.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną który zawarł z Administratorem umowę w zakresie regulowanym niniejszym regulaminem w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Punkt odbioru osobistego – jest to lokal Administratora w którym można odbierać towary zarezerwowane do odbioru osobistego przez Użytkownika. Adresy Punktów odbioru zamówień wskazane są na stronie Serwisu między innymi w zakładce "Kontakt".

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Administrator dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych książek do Punktu odbioru osobistego.

Zamówienie – złożona Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu oferta zawarcia umowy sprzedaży książek prezentowanych w ramach Serwisu.

§ 2.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na towary prezentowane w ramach Serwisu można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej, na której znajduje się Serwis.
 2. Zamówienia na towary prezentowane w ramach Serwisu można także składać telefonicznie przez Dział Obsługi Klienta (adres e-mail: kontakt@ksiegarniatadam.pl) w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
 3. Informacje zawarte na Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Użytkownik zostaje powiadomiony o akceptacji złożonej oferty i przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu Zamówienia. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 4. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest chwila otrzymania przez Użytkownika powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji. W przypadku Zamówień zarezerwowanych do odbioru osobistego w Punkcie odbioru osobistego, momentem zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem jest moment odbioru przedmiotu Zamówienia i zapłaty ceny przez Użytkownika w Punkcie odbioru osobistego.
 5. W przypadku Zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany niezwłocznie po skompletowaniu na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia.

§ 3.
CENY

 1. Ceny podawane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich.
 3. Ceny podawane w Serwisie przy konkretnych książkach nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Wiążące dla Zamówienia są ceny zamieszczone w Serwisie w chwili jego złożenia przez Użytkownika. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (wraz z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówionych produktów oraz formy płatności.

§ 4.
ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Użytkownik może dokonać modyfikacji złożonego zamówienia do momentu jego skompletowania i zapakowania, co zostanie Użytkownikowi potwierdzone odpowiednią adnotacją przy statusie zamówienia oraz informacją e-mailową na adres podany w formularzu Zamówienia.
 2. Modyfikacja Zamówienia możliwa jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta (adres e-mail: bok@ksiegarniatadam.pl) w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot zapłaconej ceny nastąpi na konto Użytkownika (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 5.
FORMY PŁATNOŚCI

Płatności za Zamówienia można dokonać:

 1. W przypadku Zamówień odbieranych osobiście w Punktach Odbioru Osobistego gotówką w Punkcie Odbioru Osobistego;
 2. W przypadku Zamówień doręczanych Użytkownikowi (sprzedaż wysyłkowa):
  a. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki;
  b. Poprzez system obsługujący płatności elektroniczne na Serwerze kartą płatniczą lub szybkim przelewem;
 3. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1. oraz ust. 2 lit. a powyżej, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Administratora zapłaty za złożone Zamówienie

§ 6.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji na Serwisie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru osobistego. W przypadku, w którym Zamówienie obejmuje pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, zamówienie jest realizowane w terminie właściwym dla pozycji o najdłuższym czasie oczekiwania. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym pierwotnie w Serwisie, Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailowo na adres wskazany w formularzu zamówienia wraz z określeniem nowego terminu realizacji Zamówienia.

§ 7.
REKLAMACJE

 1. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi zamówione produkty posiadające wszelkie właściwości wynikające z informacji zawartych w Serwisie, wolne od wszelkich wad fizycznych zmniejszających ich wartość lub użyteczność oraz wad prawnych.
 2. W przypadku doręczenia produktu obciążonego wadą, Użytkownik może złożyć reklamację kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (adres e-mail: bok@ksiegarniatadam.pl) w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku albo informując Administratora o reklamacji w formie pisemnej – na jego adres wskazany w niniejszym Regulaminie a także osobiście w dowolnym Punkcie Odbioru Osobistego.
 3. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do wszelkich reklamacji w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego towaru Administratorowi (i) osobiście w dowolnym Punkcie Odbioru Osobistego albo (ii) odsyłając na adres Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie, przy czym przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Użytkownikowi przez Administratora przelewem na rachunek bankowy przez niego wskazany.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik otrzyma od Administratora drugi egzemplarz wadliwego produktu i prześle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, Użytkownik może od umowy odstąpić lub żądać stosownego obniżenia ceny – w takim wypadku Administrator przeleje na rzecz Użytkownika odpowiednią kwotę w terminie 14 dni na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Administratorem poza lokalem jego przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z Zamówieniem bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku Zamówień zarezerwowanych do odbioru osobistego w Punkcie odbioru osobistego.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik składa oświadczenie w formie pisemnej wraz z jakimkolwiek dowodem zakupu zwracanego towaru od Administratora. Oświadczenie należy wysłać na adres Administratora wskazany w niniejszym regulaminie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu oraz dołączanym do każdego wysyłanego zamówienia, skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe. Do zachowania 14 dniowego terminu na złożenie oświadczenia wystarczające jest wysłanie takiego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Administrator potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu niezwłocznie na piśmie lub w e-mailem jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia odesłać zakupiony towar na adres Administratora wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Administrator zwróci wszelkie płatności dokonane przez Użytkownika w związku z Zamówieniem, od którego ten odstąpił, w tym koszt zwrotu towaru, w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, o ile Użytkownik nie zgodzi się na inny sposób zapłaty.
 6. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Użytkownika do momentu otrzymania zwrotu towaru objętego Zamówieniem, od którego Użytkownik odstąpił lub dowodu odesłania tego towaru.
 7. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 zdanie drugie, prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi, którego Zamówienie stanowiło rezerwację do odbioru określonych pozycji prezentowanych na Serwisie w Punkcie odbioru osobistego.

§ 9.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach realizacji Zamówień składanych przez danego Użytkownika.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 z późn. zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika takiej zgody podczas składania Zamówień lub rejestracji konta w Serwisie, jego dane osobowe mogą zostać także wykorzystane dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów Administratora. Dane osobowe Użytkownika, który wyraził na to zgodę, mogą zostać w takim wypadku przekazane innym administratorom danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej, gdy jest to niezbędne do należytego świadczenia usług.
 4. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie, w jakim Użytkownik wprowadzi je w formularzu Zamówienia lub podczas rejestracji konta w Serwisie.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator, to jest Vectio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie / adres: Wielicka 42C lok. 70, 02-657 Warszawa / wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
 6. KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000339237, posiadająca NIP 7811844497 oraz REGON 301244083, o kapitale zakładowym 100 000 PLN.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz ich usunięcia, czy też żądania zaprzestania ich przetwarzania. Każdy Użytkownik ma prawo do wprowadzenia ograniczeń udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować najwyższy standard ochrony wszystkich przekazanych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez swoich partnerów, którym przekazał dane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.

§ 10
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Administrator informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Wszystkie informacje, materiały prezentowane na stronach internetowych Serwisu należą do Administratora. bądź jego parterów i są chronione prawem autorskim oraz prawami własności przemysłowej, a w szczególności ochroną objęte są: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania jakichkolwiek danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2016.666 ze zm.).
 3. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do respektowania praw własności intelektualnej i zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie danymi z Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może tylko po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej Serwis i wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Administratora.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 10-09-2016 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą ogłaszane i udostępnione w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom łatwe zapoznanie się z nimi i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.
 3. Postanowienia regulaminu podlegają prawu polskiemu, a językiem właściwym w relacjach pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem jest język polski.
 4. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Księgarni www.ksiegarniatadam.pl - pobierz 


Promocje

 • Znajdka
  Znajdka

  Czasami doskwiera nam samotność,...

  19,75 zł -50% 39,50 zł

Wydawnictwa

Copyright © 2019 Ksiegarnia dla Ciebie | Designed by NetYou